Menu

Bestuurlijke overleggen

Het bestuur van Bedrijfsleven Bollenstreek kent onderscheid tussen dagelijks bestuur en algemeen bestuur (zie pagina bestuur). 
Minimaal vier keer per jaar komen beide besturen bij elkaar voor overleg over bestuurlijke besluiten en lobby over ondernemerszaken in de Bollenstreek.
Hierin zijn de speerpunten van Bedrijfsleven Bollenstreek de leidraad in de overleggen.


Vergaderschema:

Dagelijks bestuur Algemeen bestuur
dinsdag 4 februari  08:30 uur dinsdag 10 februari  17:30 uur
dinsdag 12 mei  08:30 uur dinsdag 18 mei  17:30 uur
dinsdag 25 augustus  08:30 uur dinsdag 31 augustus  17:30 uur
dinsdag 17 november 08:30 uur dinsdag 23 november  17:30 uur

Besproken zaken overleg mei:

Mobiliteit:
Er is via VNO-NCW overleg met bureau Sweco over mobiliteitsstrategie Holland Rijnland. Sweco voert interviews uit in opdracht van Holland Rijnland. Sweco gaat niet met elke gemeente spreken, maar praat met één kerngemeente per regio. Voor de Bollenstreek is dat Katwijk geworden. Dat baart iedereen zorgen, omdat Katwijk de meest zuidelijke gemeente van de regio is.
Er komt een afspraak met Albert (Bedrijfsleven Bollenstreek) Rogier (VNO-NCW) en Edwin Voorbij (strategisch adviseur mobiliteit bij Holland Rijnland) over deze strategie. 
De algemene zienswijze zoals door Bedrijfsleven Bollenstreek geformuleerd, is inmiddels al drie keer gebruikt, bij de Van Pallandlaan, de Duinpolderweg en bij Bollenstreek Mobiliteit.
Noord-Holland besluit definitief dat de Duinpolderweg niet doorgaat. Willem zal over de ontsluiting van de Bollenstreek overleg hebben met Floor Vermeulen (provincie Zuid-Holland). 
Door Albert is een overzichtskaart gemaakt met alle mogelijk en geopperde projecten rond de mobiliteit van de Bollenstreek.

Ruimte voor bedrijven
Holland Rijnland heeft een Regionale Energiestrategie opgesteld. In elke subregio van het Rijnland worden door VNO-NCW stakeholdersbijeenkomsten georganiseerd. Ook wil VNO-NCW een inventarisatie maken van lopende energieprojecten bij bedrijven. 
Er is een vraag vanuit het windcollectief aan Bedrijfsleven Bollenstreek voor participatie in geld of tijd. Conclusie is dat Bedrijfsleven Bollenstreek zich richt op de eigen speerpunten. Wel kan worden gecommuniceerd  via Bedrijfsleven Bollenstreek.

Willem is gevraagd als kwartiermaker voor het Ondernemershuis, en vraagt de leden van het AB of er bezwaar tegen is als Willem hierop ingaat. Er zijn geen bezwaren.

Er is een nieuw initiatief ontstaan naar aanleiding van de coronacrisis: Stichting Centraal Ondernemersloket Bollenstreek. De doelstelling van deze stichting is zoveel mogelijk faillissementen te voorkomen. Deze stichting zonder winstoogmerk helpt zzp-ers en kleinere bedrijven met het vinden van de juiste kanalen. Na een pleidooi van Arjan (NOV Noordwijk) wordt besloten dit project te omarmen en de communicatiekanalen ter beschikking te stellen. Na oprichting van de stichting zal Paul communiceren naar de ondernemersverenigingen.

Huisvesting vmbo- en mbo-geschoold personeel
Albert verzoekt iedere ondernemersvereniging een contactpersoon op te geven en zo een denktank op te zetten. Hierover volgt nog communicatie.
Er wordt momenteel gekeken naar De Zanderij in Hillegom, een lastig project, ook gezien omwonenden en cultuurhistorie. In het Groene Hart is de conclusie al dat woningbouw niet alleen binnenstedelijk gerealiseerd kan worden. Willem vult aan dat de bouwers ook op de bollengrond willen bouwen en dat daarbuiten nog voldoende mogelijkheden zijn.

Onderwijs en arbeidsmarkt
Albert en Willem hebben gesproken met de directeur van mboRijnland. MboRijnland zoekt stageplekken voor enkele van hun opleidingen. Willem roept de ondernemersverenigingen op om nu de verbinding te maken met mboRijnland, want nu staat de deur wagenwijd open. Paul zal zorgen voor een communicatietekst voor de ondernemersverenigingen om te sturen aan de leden.Besproken zaken overleg februari:

Mobiliteit
De rotonde bij Sassenheim moet worden getransformeerd tot turborotonde.
De Poelweg wordt doorgetrokken. In 2016 stond hierover nog niets in de stukken. Willem en Albert hebben hierover contact met Floor Vermeulen en de betrokken wethouders.

Op de A44 zijn de eerste maatregelen getroffen om de kunstwerken te ontlasten. Rogier heeft een afspraak gemaakt met Holland Rijnland, dat ook bezig is met het bereikbaarheidsprogramma voor de komende periode. Daarna volgt er een bespreking met Rijkswaterstaat. Op de A4 zijn nu al veel werkzaamheden, o.a. i.v.m. de Rijnlandroute en bij Burgerveen, waardoor er extra druk op de A44 kan komen te staan.

BPT is gevraagd om een zienswijze over de Van Pallandlaan. De voorkeur gaat ernaar uit dat Bedrijfsleven Bollenstreek een zienswijze levert. Willem pakt dit op, en doet een voorstel voor een algemene zienswijze.

Daarnaast is de Keukenhof in gesprek met de NS over de mogelijkheid om treinen te laten stoppen in Lisse tijdens het Keukenhof-seizoen.

Ruimte voor bedrijven
In het STEC-rapport van 2017 staat dat de Bollenstreek 12-14 ha. tekort heeft. We moeten controleren of dat nog steeds zo is.

Noordwijk gaat de ontwikkeling van Gravendam naar voren halen. De grote logistieke centra moeten vooral in de Rijnstreek worden geplaatst, omdat daar ruimte en voldoende ontsluiting is.

Huisvesting vmbo- en mbo-geschoold personeel
Het gaat hierbij niet alleen om arbeidsmigranten, maar ook om andere praktisch geschoolden, die minder pendelbereid zijn dan hoger opgeleiden. Dit wordt ook meegenomen naar het bestuurlijk overleg.

Vanuit de provincie lijkt er verruiming te komen in de mogelijkheden om de huisvesting van deze groep te versoepelen. Er wordt mogelijk een pilot gehouden voor arbeidsmigranten en spoedzoekers, waarvoor Noordwijk zich heeft aangemeld.

Onderwijs en arbeidsmarkt
Er is een bijeenkomst van de EBDB geweest. Lars Flinkerbusch en Jan Bout hebben met Willem gesproken over de rol van Bedrijfsleven Bollenstreek. Er word een gesprek ingepland met mboRijnland. De greenport is ook bezig met een programma arbeidsmarkt en onderwijs. Rogier heeft die ook gekoppeld aan Perspectief op Werk, een programma van VNO-NCW met Rijkssubsidie, gericht op het koppelen van bedrijfsleven en mensen met afstand tot de arbeidsmarkt. Rogier brengt Mariëlle, Andries Middag en Jan Markerink (Perspectief op Werk) met elkaar in contact.

Ondernemershuis
Ten tijde van het opstellen van de economische agenda was Bedrijfsleven Bollenstreek hierin leidend. Na overleg met de EBDB is aangegeven dat Bedrijfsleven Bollenstreek meer de rol van belangenbehartiger op zich gaat nemen, en niet die van uitvoerder.

 

Nieuwsoverzicht

Vlog-power-up-your-summer-job-Greenport-uitjebloembolTijdens de zomervakantie begint voor veel scholieren het werk in het sierteeltcluster. Waarom kiezen zij voor een baan tussen de bollen en bloemen? En wat is er nou zo leuk aan het werken in deze sector?


Bollenstreek-omroep-BoBizzNizzWoensdag 24 juni 2020 was voorzitter Willem Heemskerk op bezoek bij BoBizzNizz.
Aan de orde kwamen de onderwerpen corona, scholing en huisvesting in de Bollenstreek.


Duurzame samenwerking tussen onderwijs en bedrijfsleven: samen met mboRijnland opleiden voor de toekomst in hybride leertrajecten.
De werknemer van morgen zit vandaag nog op school. Hoe kan je als bedrijf bijdragen aan het opleiden van goed personeel? Naast het aanbieden van stageplaatsen werkt een aantal bedrijven in de regio inmiddels samen met het onderwijs in hybride leertrajecten voor mbo studenten.


Meer nieuws

Nieuwsoverzicht Economic Board
Duin- en Bollenstreek
RijnlandRoute actueel